Vedtægter

Vedtægter for Hovedkær Lokalråd

Vedtægter Hovedkær Lokalråd revideret ved borgermøde 25. marts 2019

§ 1 Formål, navn og hjemsted

Det er lokalrådets overordnede formål at virke for lokalområdets særlige interesser, at være bindeled mellem offentlige myndigheder og andre instanser samt mellem borgerne og områdets foreninger.

stk. 2

Lokalrådet tager opgaver af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området, og arbejder for at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

stk. 3

Lokalrådet giver områdets borgere en løbende orientering gennem medier udgivet i området og på internettet i samarbejde med etablerede hjemmesider og lignende for områdets foreninger og institutioner

stk. 4

Lokalrådets navn er Hovedkær Lokalråd, der har hjemsted i Vejle Kommune, og dækker området: Vindelev, Kollerup, Hygum, Brandbjerg, Sandvad, Hvejsel, Bjerlev, Fousing, Mindstrup, Ådal, Ildved samt landområderne heromkring, sv.t. Gl. Jelling kommune uden for Jelling Sogn indtil 2006

§ 2 Borgermøde

Lokalrådet afholder mindst et årligt borgermøde i februar eller marts.

Borgermødet i februar eller marts fungerer også som lokalrådets generalforsamling og indkaldes med 3 ugers varsel med flg. dagsorden:

  • Valg af dirigent og referent samt stemmetællere
  • Beretning
  • Regnskab og budget
  • Indkomne forslag, modtaget senest 10 dage før borgermødet Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet for to år Valg af revisor(er) for to år
  • Eventuelt

stk. 2

Borgere, der er tilmeldt Folkeregistret i lokalområdet kan lade sig opstille på borgermødet og har stemmeret.

Kandidater, som er forhindrede i at deltage, kan efter eget ønske opstilles af anden deltager i borgermødet.

Deltagere i borgermødet kan hver medbringe indtil to skriftlige fuldmagter fra andre stemmeberettigede borgere, der har bedt dem repræsentere sig i afstemninger. Skriftlige fuldmagter afleveres straks efter pkt. 1 til de valgte stemmetællere.

stk. 3

Senest en måned efter skriftlig begæring fra mindst 10 borgere skal indkaldes til ekstraordinært borgermøde.

§ 3 Sammensætning og valg

Lokalrådet består af op til 10 medlemmer og op til 10 suppleanter.

På borgermødet tilstræbes geografisk fordeling og repræsentation af områdets eksisterende foreninger og institutioner, sådan at kandidaternes tilhørsforhold er oplyst før afstemningen.

Ved det stiftende borgermøde i 2015 vælges dels op til 5 medlemmer for 2 år, dels op til 5 medlemmer for 1 år mhp. nyvalg til halvdelen af pladserne hvert år, første gang i 2016, samt op til 10 suppleanter for 2 år med suppleringsvalg efter behov, første gang i 2016.

Genvalg kan finde sted.
Valget foregår ved skriftlig afstemning og hver stemmeseddel forsynes med højst ti navne.

De 10 kandidater (i 2015: 5 for hhv. 2 og 1 år), der får flest stemmer, vælges i rækkefølge som medlemmer, de følgende ti i rækkefølge som suppleanter. Ved stemmelighed foretager stemmetællerne lodtrækning om rækkefølgen før offentliggørelse af valgresultatet på borgermødet.

Indsupplering til lokalrådet mellem valgene foregår i rækkefølge efter de valgte suppleanters stemmetal.

Stk. 2

Lokalrådet fastlægger forretningsorden og konstituerer sig selv med formand og kasserer samt øvrige poster på førstkommende møde. Konstitueringsresultatet offentliggøres i samarbejde med områdets etablerede foreninger og institutioner.

Stk. 3

Lokalrådet kan etablere temaudvalg med medlemmer fra lokalrådet og andre engagerede borgere til at arbejde med særlige temaer, emner eller områder på vegne af lokalrådet.

Kommissorium for hvert temaudvalg fastlægges ved etableringen og revideres efter behov ved næstkommende borgermøde.

§ 4 Lokalrådsmøder

Formanden indkalder til lokalrådsmøde efter behov. stk. 2

Mødekalender offentliggøres minimum for det kommende kvartal, og dagsorden udsendes til alle medlemmer og suppleanter samt områdets borgere, foreninger og institutioner, som har tilmeldt sig lokalrådets nyhedsbrev, senest 7 dage før mødet.

stk. 3

Forslag, der ønskes behandlet, fremsendes i kort motiveret form til formanden senest ti dage før mødet.

stk. 4

Lokalrådet træffer fortrinsvis beslutninger efter mundtlig forhandling og tilstræber at drøftelser ender i konsensus.

Afgørelser i øvrigt træffes ved håndsoprækning, med mindre to medlemmer begærer skriftlig afstemning, og kræver stemmeflertal samt tilstedeværelse af mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer eller suppleanter.

Såfremt mødet ikke er beslutningsdygtigt, kan punktet noteres særskilt i protokollen og genoptages på næste møde, hvor punktet kan afgøres uanset antallet af stemmeberettigede fremmødte.

En sag henlægges til afgørelse på et borgermøde, såfremt mindst tre lokalrådsmedlemmer begærer dette.

Fremmødte suppleanter får stemmeret efter valgrækkefølge ved fravær af medlemmer. stk. 5

Der føres beslutningsprotokol. Protokollen offentliggøres i samarbejde med områdets etablerede foreninger og institutioner.

Derudover forfatter lokalrådet uddybende orienteringer til områdets beboere efter behov i hver enkelt sag.

§ 5 Økonomi

Lokalrådets udgifter søges dækket ved sponsorater eller donationer fra områdets etablerede virksomheder, foreninger og institutioner samt tilskud fra kommunen og regionen m.fl.

stk. 2

Kassereren giver ved borgermøderne en oversigt over lokalrådets økonomi. Det reviderede regnskab fremlægges hvert år i marts måned. Regnskabsåret følger kalenderåret, og bogføring følger almindelig god regnskabspraksis.

§ 6 Ændringer

Disse vedtægter kan ændres på et ordinært indkaldt borgermøde, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen. Der kan ikke gives fuldmagt til afstemning om vedtægtsændringer.

§ 7 Tegningsregler og hæftelse

Formanden tegner lokalrådet alene i sager med økonomisk værdi på højst kr. 1.000,-

Formanden og kassereren tegner i forening lokalrådet i øvrige sager.

Lokalrådet kan højst hæfte økonomisk med sin til enhver tid opsparede formue.

§ 8 Ikrafttræden og opløsning

Disse vedtægter træder i kraft efter vedtagelse på borgermødet i Brandbjerg den 5. marts 2015. Revideret med indsættelse af navn og sproglige justeringer foretaget ved borgermøde i Hvejsel 25. marts 2019.

stk. 2

Lokalrådet kan opløses på et borgermøde, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende borgermøder beslutter det.

stk. 3

Ved lokalrådets opløsning træffes på borgermøde beslutning om anvendelse af eventuel opsparet formue.

Hidtidig tekst vedtaget ved stiftelsen i 2015 til sammenligning:
Vedtægter uden navn - fastlægges af lokalrådet efter navnekonkurrence.

Vedtægt for lokalråd dækkende området: Vindelev, Kollerup, Hygum, Brandbjerg, Sandvad, Hvejsel, Bjerlev, Fousing, Mindstrup, Ådal, Ildved og landområderne heromkring, jf. kort